قرنطینه(3)

قسمت سوم

هیاهوی شهر برای اینکه بروند یا بمانند آرام گرفت ، آنان مثل همیشه صبوری به خرج دادند وماندن را انتخاب کردند.این خصوصیت مردم شهر بود که هیچگاه نغمه ای ناآشنا یا پیامی غریبه نمی توانست ، دل ها آن ها را ازهم پراکنده کند...

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 منبع: http://dar-entezaryar.blogfa.com/